รถยนต์ที่ใช้สำหรับการแข่งขันจะต้องมีประสิทธิภาพที่ดีทุก […]